Hævnporno som fænomen

Hævnporno er, ligesom stalking, en gammel adfærd men en ny kriminalitet. Hævnporno er et fænomen, der er udbredt i takt med den digitaliserede verden, hvor internettet muliggør eksistensen af hævnpornosider og andre websites, hvor private, intime billeder og videoer udstilles og gøres tilgængelige for millioner af mennesker, mens bagmændene ofte kan forblive anonyme (Franks, 2015:2). Antallet af hævnpornosager er stigende i Danmark. I 2014 blev der anmeldt 74 sager, i 2015 106 sager og i starten af 4. kvartal af 2016 er der anmeldt 106 sager (TV2, 2016).

 

Definition af hævnporno

Ofte skelnes der mellem hævnporno og pornografi uden samtykke, da motiverne for handlingerne kan være forskellige. Begge begreber refererer til deling af seksuelle billeder, nøgenbilleder eller videoer af en person, uden personens samtykke (Cecil, 2014: 2520). 90 % af de individer, der er udsat for disse handlinger, er kvinder (Franks, 2015).

Givne motiver for hævnporno og pornografi uden samtykke er forskellige alt efter, om relationen mellem krænkeren og den udsatte er personlig eller upersonlig. Ofte ses det, at der er tale om en hævnakt mellem den udsatte og en tidligere ekspartner, hvor krænkerens motiv er hævn eller ydmygelse af den udsatte. Krænkeren anser ofte handlingen som retfærdig i forhold til det, som krænkeren hævder, den udsatte har gjort.

Andre krænkere, som har en mere upersonlig relation til den udsatte, kan være motiveret af økonomisk gevinst, seksuelle interesser eller et generelt had til fx kvinder.

Ofte er hævnpornobilleder taget af de udsatte selv. Undersøgelser viser, at 80 % af alle hævnpornobilleder er såkaldte selfies, som den udsatte har delt med en tidligere partner eller som hackes fra den udsatte (Levendowski, 2014). Offentliggørelse af den udsattes navn, bopæl, alder, mobilnummer samt links til online sociale profiler er ofte en del af hævnpornoakten, hvilket medfører betydelige konsekvenser for den udsattes trivsel og fremtid.

 

Hævnporno som stalking eller led til stalking

Udsatte for hævnporno kan også opleve elementer af stalking. En undersøgelse viser, at 49 % af de, der er udsat for hævnporno, oplever cyberstalking som en konsekvens af hævnporno (Franks, 2015: 22). Krænkeren opgiver ofte den udsattes fulde navn, nummer mm., sådan, at brugere af disse hævnpornosider kan opsøge den udsatte – både online og udenfor internettet. 30 % af de, der er udsat for hævnporno, oplever at blive stalket udenfor internettet, hvorved en person der har set billedet online, kontakter den udsatte via sms, opkald eller fysisk fremmøde. Sådanne kontaktforsøg kan karakteriseres som stalking, hvis de af den udsatte er uønskede og opleves som krænkende og intimiderende. Som følge heraf oplever de udsatte, ligesom andre stalkingudsatte, at være nødsaget til at lukke/ændre deres mailkonto, facebookprofil, blog samt telefonnummer (ibid).

Hævnporno kan også ses som et led i et stalkingforløb, hvor stalkeren afpresser eller truer den stalkingudsatte med at uploade diverse billeder eller videoer af den udsatte. Dette har ofte store psykiske konsekvenser for den udsatte grundet uvisheden om, hvorvidt stalkeren realiserer sin trussel.

 

Lovgivning

Hævnporno er ulovligt i Danmark og dømmes efter Straffelovens § 264d, hvor: ”Den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”, straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder (Retsinformation). Hævnporno kan endvidere straffes efter § 232 om blufærdighedskrænkelse, hvis forholdet lever op til bestemmelsens grovhed. I de sager, hvor hævnporno er et led i stalking, kan den specifikke handling sjældent straffes under de paragraffer, som stalking straffes under, da det her påkræves, at der er tale om gentagende, chikanerende handlinger fra en person. Dog er det altid vigtigt i et stalkingforløb af se på helheden af hendelserne, hvor altså hævnporno kan være anvendt.

 

Udsat for hævnporno

Hvis du er udsat for hævnporno, kan du gøre følgende:

  • Samle beviser ved at tage screenshot, sådan at det er lettere at påvise de steder, hvor de uønskede billeder eller videoer fremgår.
  • Tage billeder af mulige kommentarer eller oplysninger, der kan forekomme i forbindelse med krænkerens deling af billederne eller videoerne.
  • Henvende dig til politiet. Politiet vil vurdere sagens omfang ud fra billedernes grovhed. Vær opmærksom på, at hvis du er under 18 år, kan billederne tage karakter af børneporno.
  • Kontakt det pågældende website, hvor billederne eller videoerne er lagt ud. Hvis websitet ikke fjerner billederne efter henvendelsen, kan en mulighed være at anskaffe sig en advokat.

Er du udsat for hævnporno kan du altid kontakte Dansk Stalking Centers rådgivning for råd og vejledning – se mere om telefonrådgivningen her eller i boksen til højre.

Litteraturliste

Cecil, Amanda L. (2014): ”Taking Back the Internet: Imposing Civil Liability on Interactive Computer Services in an Attempt to Provide an Adequate Remedy to Victims of Nonconsensual Pornography”. Washington and Lee University School of Law, Volume 71, issue 4 (Fall), p. 2513-2556

Franks, Mary A. (2015). Drafting An Effective “Revenge Porn” Law: A Guide for Legislators, p. 1-14.

Levendowski, Amanda (2014). Using Copyright to combat revenge porn, p. 422-446.

Retsinformation (2016). Straffelovens kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser. https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=181992

TV2 (2016). Station 2 – Rigspolitiet: sådan undgår du at blive udsat for hævnporno. 1. september, 2016