Centrets interventionsafdeling tilbyder professionel psykosocial rådgivning, lettere opfølgende sagsbehandling med kontakt til faggrupper, som fx politiet eller sagsbehandlere i kommunen, på tværs af sektorer og myndigheder.
Stalkingudsatte kvinder og mænd samt deres børn kan modtage psykologbehandling – både individuelt og i grupper.
Afdelingen tilbyder også individuel psykologbehandling til den, der udøver stalking, hvis der er motivation for forandring til stede.
Herudover tilbydes rådgivning til personer i den udsattes sociale netværk, samt til fagpersoner, der kommer i berøring med stalkingudsatte og stalkere.
Al aktivitet i interventionsafdelingen har som mål at støtte stalkingudsatte til et liv fri for stalking.

Terapi, rådgivning og lettere opfølgende sagsbehandling til stalkingudsatte

Stalkingudsatte lever en dagligdag præget af uro og usikkerhed. Mange må leve med at blive stalket i flere år og forsøger at fastholde hverdagen så godt som muligt på trods af både trusler, overvågning og måske fysisk vold. Når stalkingen er stoppet kan det vare lang tid, før trygheden er tilbage. Mange oplever efterreaktioner i form af fx stress, angst, depression eller PTSD.

Målet med indsatsen er at støtte de udsatte, der lever med stalking, til at være mindst muligt begrænsede i hverdagen og styrke deres samarbejde med politi og andre myndigheder omkring at stoppe stalkingen. Sammen undersøger vi de udsattes situation og rådgiver omkring bl.a. sikkerhedsforanstaltninger og dokumentation af stalkingen. Der anvendes gennemgående et ressourcefokus, der har til formål at styrke følelsen af at have magt og råderet over egen tilværelse, mindske negative efterreaktioner samt at finde og udnytte handlemuligheder.

Når stalkingen er stoppet flyttes fokus til efterbearbejdelse oplevelserne og behandling af de specifikke reaktioner og symptomer, der er til stede.

Vi tilbyder individuelle samtaleforløb af op til 10 – 15 sessioner og gruppeterapi.

Børn af stalkingramte forældre

Børn af forældre, der bliver stalket, er ramt af forældrenes krise. Selvom forældre efter bedste evne forsøger at skåne børnene, kan børnene mærke uroen og vagtsomheden, der præger forældrene. Samtidig kan børnenes dagligdag være præget af sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at skabe tryghed.

Nogle gange er det samtidig børnenes far eller mor, der udøver stalking mod den anden forælder. Det rammer selvfølgelig børnene i familierne ekstra meget, når den ene forælder er bange for den anden – ligesom det har stor betydning for samarbejdet mellem forældrene og eventuelt samvær. Børnene kommer voldsomt i klemme. For nogens vedkommende har familien også været præget af vold eller voldsomme konflikter inden skilsmissen. Alt dette påvirker både børnenes trivsel og udvikling.

I Dansk Stalking Center ønsker vi at styrke børnenes trivsel og forebygge en negativ påvirkning af deres udvikling. Vi tilbyder bl.a. hjælp til børnene via individuel terapi og gruppeforløb. Her tilbydes de et trygt rum, hvor det er muligt at stille alle de svære spørgsmål samt udtrykke de forvirrende, dilemmafyldte og svære følelser, der kan være knyttet til deres situation. Måske netop de følelser og tanker, de ellers beskytter deres stalkingudsatte forældre for.
Vi inviterer også forældrene ind i samtalerne, hvor det er relevant. Målet med dette er at styrke forældrenes samspil med børnene i en tid præget af krise.

Når børnene ikke har mulighed for at møde op i centret, kan vi arbejde med et børneperspektiv i samtalerne med deres forældre eller vi tilbyder et rådgivningsforløb til forældre.
Her sætter vi fokus på børnenes oplevelser, og på hvordan de udsattes (og stalkingudøvernes) forældrekompetence kan styrkes, så de bliver i stand til at skabe størst mulig tryghed for børnene, hjælpes til at italesætte situationen på bedst mulige måde ift. barnet, evt. støttes til at søge hjælp til børnene hos myndigheder eller andet.

Psykologbehandling til den, der stalker

Dansk Stalking Center tilbyder terapeutisk forløb til udøvere af stalking, der ønsker at styrke impulskontrol og ændre adfærd. Motivationen kan være i starten være svingende. Hvis det er tilfældet vil motivation til adfærdsændring være det første fokus i forløbet.

Terapien består af individuelle terapeutiske samtaler med fokus på affektregulering samt fastlåste tanke- og handlemønstre.

Forskningen peger på, at den bedste intervention ift. personer, der stalker ofte er en kombination af politiets indsats og behandling. Behandlingen skal målrettes de bagvedliggende problematikker, som nærer stalkingadfærden. For nogle handler det om svære psykiske lidelser, som skal behandles psykiatrisk – og for andre er det relevant at tilbyde et terapeutisk forløb med ovenstående fokus.

(Cupach, W.R. og Spitzberg, B.H., The Dark Side of Relationship Pursuit, 2014)

Dansk Stalkingcenter vil, sammen med relevante samarbejdspartnere – både nationale og internationale – udvikle interventionsmodeller med fokus på den, der udøver stalking.

Den frivillige telefonrådgivning

Den frivillige rådgivning fungerer som et supplement til den professionelle rådgivning. Alle frivillige har en uddannelsesmæssig baggrund som studerende eller uddannede jurister, psykologer, socialrådgivere eller psykoterapeuter – og ledes af den professionelle interventionsafdeling.