Derfor er viden vigtig

At være udsat for stalking kan betyde, at man er i kontakt med forskellige myndigheder og instanser. Det kan være, at man er sygemeldt fra sit arbejde, oplever fysiske og psykiske symptomer på den aktuelle belastning, eller er i kontakt med statsforvaltningen. I sådanne møder kan det som fagperson være svært at begribe, at der er tale om stalking, da man ofte kun bliver forelagt et udsnit af situationen.
Viden om stalking er derfor særlig væsentlig, da det kan bidrage til bedre at kunne spørge relevant ind og dermed afdække problematikken. Ydermere bidrager viden om stalking til, at fagpersoner kan navigere relevant i borgernes fortælling og fremstilling, der ofte kan være kaotisk.

 

Konflikt vs. stalking

Ved en konflikt forstås, at to parter er uenige, og at begge parter giver næring til konflikten gennem gensidige beskyldninger og modargumenter. Ved stalking er der derimod tale om en situation, hvor beskyldninger og kontaktforsøg er ensidige – fra den ene part rettet mod den anden. Stalking er derfor ensidig i sin form, hvorimod en konflikt er gensidig.

Ved at kunne skelne mellem stalking og konflikt giver det mulighed for relevant hjælp og indgriben. Konfliktmægling kan være særdeles hensigtsmæssigt ved konflikter. Derimod kan det forværre stalkingen, da det kan give næring til udøverens behov kontakt. Dansk Stalking Center fraråder derfor konfliktmægling, når der er tale om stalking.
Det anbefales generelt at undgå situationer der kan aktivere udøverens behov for kontakt. Derfor kan det være fordelagtigt at afholde separate møder fx i kommunalt regi og være særligt opmærksom på videregivelse af informationer.

 

Sikkerhed

Stalking afføder typisk uro, frygt og usikkerhed for de udsatte. I hvor høj grad der er tvivl om den udsattes fysiske sikkerhed, vil være forskelligt fra sag til sag. Ved alvorlig bekymring anbefales det at kontakte politiet eller søge sparring hos fagprofessionelle i Dansk Stalking Center, der har erfaring og uddannelse i at vurdere sikkerhed og anvendelse af screenings- og risikovurderingsredskaber.

 

Henvisning af udsatte og udøvere

Som fagperson kan man hjælpe den direkte involverede på vej til selv at kontakte centeret eller formidle kontakt ved samtykke. Dansk Stalking Centers indsat er rettet mod både udsatte og udøvere.
I stalkingsager er det hensigtsmæssigt at være opmærksom på inddragelse af egen læge, der kan henvise til evt. psykiatrisk udredning og behandling eller kontakte misbrugsrådgivning, hvis der er misbrug involveret.

Sparring

Dansk Stalking Center tilbyder professionel rådgivning, vejledning og sparring til fagpersoner som psykologer, sagsbehandlere og pædagogfagligt personale samt jurister og politifolk, der via deres arbejde er i berøring med stalking.

For faglig rådgivning, vejledning eller sparring kontakt da Dansk Stalking Centers sekretariat på 60 56 73 74. Se åbningstider.

Som fagperson kan du få mere viden om stalking ved at bestille bogen: ‘Når der er tale om stalking – En håndbog for fagpersoner’. Dansk Stalking Center tilbyder desuden sparring til fagpersoner og seminarer og kurser.