Hvad siger loven om stalking?

Læs om Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, Strakstilhold samt lovparagraf om vold eller trusler på livet
Danmark har ikke en decideret stalkinglovgivning, men den 1. marts 2012 trådte ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft (se loven nedenfor). Med loven er der indført et sammenhængende regelsæt, der samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, hvori stalking defineres. Lovgivningen er således et skridt på vejen i arbejdet for at skabe et bedre juridisk grundlag for stalkingudsatte. Se også strakstilhold og paragraf om trusler eller trusler på livet.

Du kan læse mere om anmeldelse og tilhold på Politiets hjemmeside og Anklagemyndighedens hjemmeside.

VIL DU ANMODE POLITIET OM ET TILHOLD? Brug Dansk Stalking Centers logskema
 

Lovtekst om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, lov nr. 112 af 03/02/2012

§ 1. Ved tilhold kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden. § 2. Tilhold kan gives, hvis

1) der er begrundet mistanke om at en person

a) har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved kontakt m.v. som anført i § 1 eller

b) mod den anden har begået strafbart forhold, der kan sidestilles med en sådan fredskrænkelse, og

2) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende fortsat vil krænke den anden som anført i nr. 1 stk. 2.

Tilhold kan endvidere gives, hvis

1) der er begrundet mistanke om, at en person har begået en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om drab, røveri, frihedsberøvelse, vold, brandstiftelse, voldtægt eller anden sædelighedsforbrydelse eller forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

2) den forurettede eller dennes nærmeste efter lovovertrædelsens grovhed ikke findes at skulle tåle kontakt m.v. med den pågældende som anført i § 1.

SE OGSÅ: Udsat for stalking? Få gratis rådgivning og støtte
    § 3. Ved opholdsforbud kan en person forbydes at opholde sig eller færdes i et nærmere afgrænset område i nærheden af en anden persons bolig eller arbejds- uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor denne ofte færdes. § 4. Opholdsforbud kan gives, hvis betingelserne for tilhold efter § 2 er opfyldt, når

1) mistanken angår oftere gentagen krænkelse efter § 2, stk. 1, nr. 1, fortsætlig overtrædelse af et tilhold efter § 1 eller en lovovertrædelse omfattet af § 2, stk. 2, eller § 8, nr. 1, og

2) et tilhold efter § 1 ikke kan anses for tilstrækkeligt til at beskytte en anden person.

§ 5. Et tilhold gives for et bestemt tidsrum på indtil 5 år. Et opholdsforbud gives for et bestemt tidsrum på indtil 1 år. § 6. Et tilhold efter opholdsforbud kan udstrækkes til at omfatte et medlem af forurettedes husstand, hvis det findes nødvendigt af hensyn til formålet med tilholdet eller opholdsforbuddet.
SE OGSÅ: I tvivl om du stalker? Samtaletilbud
 

Om Strakstilhold

Fra den 1. januar 2017 blev det muligt at søge om strakstilhold. Strakstilhold skal virke midlertidigt, mens politiet efterforsker sagen om et ”almindeligt” tilhold. Formålet er, at man hurtigere kan beskytte mennesker, som er udsat for stalking, forfølgelse og chikane. Daværende justitsminister Søren Pind udtalte følgende i forbindelse med lovforslaget: ”Hvert år udsættes mere end 100.000 danskere for stalking. Stalking er et psykisk belastende indgreb i den enkeltes frihed, og med strakstilholdet vil politiet hurtigt kunne gribe ind, mens sagen om tilhold og opholdsforbud behandles. Dermed får ofrene hurtigt en foreløbig beskyttelse, og den, der fortsætter med at krænke, kan drages til ansvar.”  

Lovtekst om strakstilhold

Reglen om strakstilhold følger af lovens paragraf 2a og lyder:
  • 2a Tilhold kan gives foreløbigt, hvis
1) en person med rimelig grund er mistænkt for at krænke en anden som anført i § 2, stk. 1, nr. 1, 2) betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 2, er opfyldt og 3) personen ikke har en rimelig interesse i at kontakte den anden. Stk. 2. Et tilhold efter stk. 1 gælder indtil videre og bortfalder, når der træffes afgørelse efter §§ 2 eller 4 eller om tilbagekaldelse. Stk. 3. En afgørelse efter §§ 2 eller 4 skal så vidt muligt træffes senest 60 dage efter forkyndelsen af afgørelsen efter stk. 1  

Lovtekst §266 - Trusler om vold eller trusler på livet

"Den som på en måde der er egnet til hos en anden at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år"