§ 1. Centrets navn og hjemsted

Stk. 1. Centrets navn er Dansk Stalking Center.

Stk. 2. Centrets hjemsted er København.

Stk. 3. Centret er landsdækkende.

Stk. 4. Centret er oprindelig stiftet som Dansk Anti-Stalking Forening den 07. april 2010

§ 2. Centrets formål

Stk. 1. At etablere, udvikle og drive et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for stalkingudsatte og om stalking. Centret henvender sig til stalkingudsatte og deres netværk, og til de fagnetværk der kommer i berøring med stalking. Som et element af centrets forebyggende indsats tilbyder centret behandling til udøvere af stalking.

Stk.  2. Centret er en landsdækkende organisation, med hovedsæde i København. Centret er neutralt i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende.

Stk. 3. Formålet med centret er:

 • At tilbyde hjælp og støtte til stalkingudsatte og deres netværk (herunder udsattes børn)
 • At tilbyde vejledning til fagpersoner der kommer i berøring med stalking
 • At udvikle forebyggende interventionsmetoder i forhold til stalkingudsatte

  samt at udvikle forebyggelses- og samarbejdsmodeller på tværs af

  interesseorganisationer og tværsektorielt omkring stalking.

 • At indsamle ny viden om stalking
 • At formidle viden om stalking
 • At tilvejebringe det økonomiske grundlag for centrets aktiviteter gennem

  offentlige bevillinger, private bidrag, fonde, donationer i form af arv og gave, økonomisk støtte fra erhvervsvirksomheder, institutioner m.v. og gennem vederlag for de af stalkingcentrets tilbudte tjenesteydelser, eller lignende.

 • At inddrage frivillig arbejdskraft hvor enhver, der ønsker at fremme centrets formål, kan arbejde ulønnet efter indgået skriftlig aftale på grundlag af de af centret fastsatte retningslinjer.

 

§3. Støttekreds

 

Stk. 1. Centret kan oprette en støttekreds bestående af enkeltpersoner, frivillige sociale foreninger og organisationer, samt virksomheder.

Stk. 2. Støtten sker blandt andet gennem økonomisk bidrag til centret.

§ 4. Rådgivende komite

Centret kan oprette en rådgivende komite bestående af fagpersoner og repræsentanter for relevante organisationer m.v.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Den overordnede ledelse af centret varetages af bestyrelsen, jf. gældende forretningsorden vedlagt som bilag.

Stk. 2. Bestyrelsen består af mellem 5-7 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 4. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer kræver enighed. Medlemmerne udpeges 2 år af gangen. Genudpegning kan finde sted i op til 6 i hinanden følgende år.

Stk. 5. På først kommende bestyrelsesmøde efter udpegning af nye medlemmer konstitueres bestyrelsen ved valg af formand og næstformand.

Stk. 6.Ved valg af ny formand starter denne på ny toårig periode.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. Formanden er født medlem af alle udvalg.

Stk. 8. Bestyrelsen kan oprette lokale afdelinger for at fremme den landsdækkende funktion.

§ 6. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af centrets aktiviteter, varetager centrets interesser og fastlægger linjerne for centrets udadvendte og indadvendte virksomhed og for dets udvikling på lang sigt.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender centrets årlige budget efter indstilling fra revisor og/eller direktøren og aflægger årsrapport sammen med revisor og/eller direktøren.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastlægger de nærmere retningslinjer for dennes virksomhed.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb, leje eller salg og pantsætning af fast ejendom. Leje eller leasing af driftsmidler og inventar godkendes af bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsens ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen skal sikre, at centrets formål realiseres.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at bevillingerne bruges i overensstemmelse med deres forudsætninger.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke økonomisk for centrets økonomiske tab, og centret tegner bestyrelsesansvarsforsikring i et af bestyrelsen valgt forsikringsselskab.

§ 8. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden for mødet samt relevante bilag.

Stk. 3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller to bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller revisor anmoder om det. Indkaldelsesfristen er 48 timer, inkl. dagsorden og relevante bilag.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. jf. dog stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan ikke stemme ved fuldmagt.

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Beslutning om optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom træffes af et kvalificeret flertal, der udgør mindst 3⁄4 af bestyrelsen. Centret hæfter kun for sine forpligtelser med centrets til en hver tid tilhørende formue.

Stk. 7. Over bestyrelsens beslutninger skal der føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet opbevares hos direktøren. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening tilført referatet. Referatet sendes efterfølgende til bestyrelsesmedlemmerne.

§ 9. Direktøren

Stk. 1. Direktøren er centrets leder og varetager, under ansvar for bestyrelsen, den administrative, økonomiske og faglige ledelse samt centrets virksomhed udadtil.

Stk. 2.Direktøren forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for centret.

Stk. 3. Direktøren underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 4. Direktøren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med bemyndigelsen.

Stk. 5. Direktøren ansætter og afskediger centrets personale, herunder personalet i lokalafdelinger.

Stk. 6. Direktøren har ret til at blive hørt ved optagelse af nye medlemmer i bestyrelsen.

§ 10. Revision og regnskab

Stk 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport med udgangspunkt i Årsregnskabsloven.

Stk. 2. Centrets årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 11. Tegningsret

Centret tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

§ 12. Formue og forpligtelser

Centrets formue, bortset fra en rimelig kassebeholdning, skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Bestyrelsen skal sikre at centrets formue bliver brugt til at opfylde centrets formål.

§ 13. Nedlæggelse af centret

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af centret eller fusion med andre centre eller organisationer, er kun gyldig, hvis den er vedtaget med kvalificeret flertal, der udgør mindst 3⁄4 af bestyrelsen.

Stk. 2. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet overføres til institutioner eller personer, valgt af bestyrelsen til anvendelse af et formål, der kan indeholdes i centrets formål.

§ 14. Vedtægter

Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægter kan kun træffes af et kvalificeret flertal, der omfatter 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne, i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Disse vedtægter træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

§ 15. Overgangsbestemmelse

Samtidig med disse vedtægters ikrafttræden nedlægges Dansk Anti-Stalking Forening.

Alle foreningens forpligtelser og rettigheder overføres til Dansk Stalking Center.

Bestyrelsen for Dansk Anti-Stalking Forening virker fra samme tidspunkt som bestyrelse for Dansk Stalking Center

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. december 2015 Bilag til vedtægterne;

 • Det etiske grundlag er vedlagt som bilag til vedtægterne
 • Forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt som bilag til vedtægterne.